Malgrat sempre és molt interessant basar-se en un estàndard com la norma ISO 27001, es poden decidir seguir altres camins: ja sigui regir-se amb un altre estàndard (per exemple, COBIT) o, fins i tot, establir la pròpia empresa uns paràmetres, polítiques i  / o procediments de seguretat propis.

Es una alternativa molt menys rígida i que es pot adequar més a la idiosincràsia de cada empresa, però dificulta el camí cap a la certificació de l'empresa si es desitja.

 

 

Previ estudi dels objectius desitjats per l'empresa, com a part totalment independent i objectiva, podem ajudar-vos a verificar si el compliment és el que es cerca. 

Aquesta auditoria indica les conformitats o no conformitats amb el baseline (norma o conjunt de polítiques que decideixi l'empresa i contra la qual es buscaran les evidències). En cap cas s'indiquen les mesures de com portar a terme les mesures correctores.

 

Desitjo informació de: